GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Inicio > BANCO DE OBJETOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA (genmagic.org @ 2009-2013) > INTERACTIVOS DE MATEMÁTICAS > OPERACIONES BÁSICAS

TITULO  +   - 
NOMBRE  +   - 
FECHA  +   - 
POSICION  +   - 
gbusc1.swf
gbusc1.swfMarca la cifra. Sumar13631 veces vistaGenera ejercicios donde hay que marcar una cifra para completar la suma.
rescon.swf
rescon.swfResta d'elements de diferents conjunts9926 veces vistaGenerador de fitxex per treballar amb la PDI o per a imprimir sobre la resta d'elements de conjunts.
resconc.swf
resconc.swfResta de conjuntos12062 veces vistaGenera fichas de ejercicios de resta de elementos de conjuntos para trabajar en la PDI o imprimir.
cliresumc.swf
cliresumc.swfClica y Suma15698 veces vistaAplicación que genera ejercicos de cálculo mental de sumas para trabajar con el grupo clase y la PDI.
cliresum.swf
cliresum.swfClica y Suma9269 veces vistaAplicació que genera exercicis de càlcul mental de sumes per treballar amb grups amb la PDI.
sumdausc.swf
sumdausc.swfSumamos con los dados11449 veces vistaAplicación que genera sumas con los dados de las caras visibles y las ocultas
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9361 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
buscanitc_mult.swf
buscanitc_mult.swfBusca en la noche los múltiplos de un número13586 veces vistaAplicación que tiene por objetivo identificar entre varios números los que son y no son múltiplos de uno dado.
Se puede descargar en versión portable en la red social de genmagic (genmagic.ning.com)
fs.swf
fs.swfCanvia el signes. Ver (català)12198 veces vistaAplicació que genera exercics amb tres operacions en les que s'han de canviar els operadors per a quadrar el resultat.
fsc.swf
fsc.swfCambia los signos22629 veces vistaAplicación que genera ejercicios con tres operaciones en las que se han de cambiar los operadores para cuadrar el resultado.
matp~0.swf
matp~0.swfLes matemàtiques pinten. Joc de sumar i pintar.14972 veces vistaJoc on s'ha de trobar el resultat de la suma i pintar el dibuix amb el color associat.
matpc.swf
matpc.swfLas matemáticas pintan. Juego de sumar y pintar.27291 veces vistaJuego donde se ha de encontrar el resultado de la suma y pintar el dibujo con el color asociado.
gsumclau.swf
gsumclau.swfEsbrina i suma13118 veces vistaGenerador de jocs de sumes on s'ha d'esbrinar els valors dels dibuixos per tal de quadrar l'operació.
gsumclauc.swf
gsumclauc.swfAdivina y Suma16290 veces vistaGenerador de ejercicios donde el alumno debe averiguar el valor de los dibujos para cuadrar una suma. Exige estrategias de razonamiento y planificación en los procedimientos.
domin1.swf
domin1.swfGENERADOR CALCULA AMB EL DOMINÓ13521 veces vistaAquesta aplicació pot ser utilitzada per a practicar el càlcul mental. Una vegada es calculen la quantitat total de punts de les fitxes i fent clic en el botó baixar cortina, s'activa un comptador de temps que ens informarà dels segons que s'han trigat a resoldre l'activitat. També es pot utilitzar amb la pissarra digital per a treballar l'estimació de quantitats. En aquest cas el professor preguntarà als alumnes en quina secció de les dues hi ha més punts i deixarà un temps abans de baixar la cortina.
domin1c.swf
domin1c.swfGENERADOR CALCULA CON EL DOMINÓ20356 veces vistaEsta aplicación puede ser utilizada para practicar el cálculo mental. Una vez se calcula la cantidad total de puntos de las fichas y haciendo clic en el botón bajar cortina, se activa un contador de tiempo que nos informará de los segundos que se ha tardado en resolver la actividad.

También se puede utilizar con la pizarra digital para trabajar la estimación de cantidades. En este caso el profesor preguntará a los alumnos en qué sección de las dos hay más puntos y dejará un tiempo antes de bajar la cortina.
gnomdes.swf
gnomdes.swfGENERADOR NOMBRES DESAPAREGUTS13233 veces vistaGenera exercicis de multiplicacions on han desaparegut nombres.
gnomdesc.swf
gnomdesc.swfGENERADOR NÚMEROS DESAPARECIDOS21138 veces vistaGenera ejercicios de multiplicaciones donde faltan números por completar.
gtaumul1.swf
gtaumul1.swfGENERADOR D'EXERCICIS DE TAULES DE MULTIPLICAR16282 veces vistaGenera exercicis dirigits a la comprensió de la multiplicació com a repetició de sumess. El programa genera ayuda generació de gràfics.
gtaumul1c.swf
gtaumul1c.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE TABLAS DE MULTIPLICAR47252 veces vistaGenera ejercicios para comprender la multiplicación como repetición de sumas. El programa genera ayuda con generación de gráficos.
dausmc.swf
dausmc.swfDADOS MATÉMATICOS25691 veces vistaJuego para practicar habilidades matemáticas bàsiques: contar, sumar y restar.
dausm.swf
dausm.swfDAUS MATEMÀTICS14174 veces vistaJoc per pràcticar habilitats bàsiques matemàtiques: comptar, sumar i restar.
gconpir.swf
gconpir.swfGENERADOR DE PIRÀMIDES DE SUMES15123 veces vistaGenera exercicis interactius de tipus joc de càlcul mental.
gconpirc.swf
gconpirc.swfGENERADOR DE PIRÁMIDES DE SUMAS22100 veces vistaGenera ejercicios interactivos de tipo juego de cálculo mental.
gmesgranc.swf
gmesgranc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE COMPARACIÓN DE CANTIDADES32333 veces vistaGenera ejercicios de comparación de cantidades (<, >, =) para practicar o imprimir.
gmesgran.swf
gmesgran.swfGENERADOR D' EXERCICIS DE COMPARACIÓ DE QUANTITATS18423 veces vistaGenera exercicis de comparació de quantitats (<, >, =) per a practicar o imprimir.
gsernumc.swf
gsernumc.swfGENERADOR SERIES NUMÉRICAS29630 veces vistaGenera ejercicios de series numéricas para practicar o imprimir.
gsernum.swf
gsernum.swfGENERADOR SÈRIES NUMÈRIQUES16670 veces vistaGenera exercicis de sèries numèriques per a practicar o imprimir.
grestempsc.swf
grestempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE RESTAS21156 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gmutempsc.swf
gmutempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE MULTIPLICACIONES23376 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gdivtempsc.swf
gdivtempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE DIVISIONES22554 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gsutempsc.swf
gsutempsc.swfGENERADOR DE FICHAS DE CÁLCULO MENTAL DE SUMAS16120 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gdoble.swf
gdoble.swfGENERADOR DOBLE/MEITAT12240 veces vistaGenera exercicis per practicar el concepte i l'operacio del doble i meitat d'una quantitaat.
gdoblec.swf
gdoblec.swfGENERADOR DOBLE/MITAD21767 veces vistaGenera ejercicios para practicar el concepto y las operaciones sobre el doble y mitad de una cantidad.
Cuenta_representa1.pdf
Cuenta_representa1.pdfCUENTA Y COMPLETA GRÁFICOS13586 veces vistaEjemplo de ficha en formato pdf creada con el generador "Cuneta y Rrepresenta".
comgrafic.swf
comgrafic.swfGENERADOR COMPTA I COMPLETA GRÀFICS10758 veces vistaGenerador de fitxes. Consta d'una fitxa interactiva que genera quantitats diferents de boles de colors. L'activitat consisteix en comptar-les i representar-les en unes gràfiques de barres. També es poden generar fitxes per a imprimir-les en paper. És adequada per a iniciar-se en la representació gràfica de quantitats.
comgraficc.swf
comgraficc.swfGENERADOR CUENTA Y COMPLETA GRÁFICAS15239 veces vistaGenerador de fichas. Consta de una ficha interactiva que genera cantidades diferentes de bolas de colores. La actividad consiste en contarlas y representarlas en unas gráficas de barras. También se pueden generar fichas para imprimirlas en papel. Es adecuada para iniciarse en la representación gráfica de cantidades.
conversion_romanos_1.pdf
conversion_romanos_1.pdfCONVERSIÓN DE NÚMEROS ROMANOS 111486 veces vistaConsta de dos fichas en formato pdf. Una con soluciones y otra sin ellas. Creada con el generador de "números romanos".
divisions_2entre2.pdf
divisions_2entre2.pdfEXEMPLE DE FITXA DE DIVISIONS EN PDF CREAT AMB EL GENERADOR DIVISIONS9772 veces vistaImprimex dues fitxes (amb solucions i sense) en PDF.
gdiv1.swf
gdiv1.swfGENERADOR DE DIVISIONS (V. en català)13676 veces vistaGenera dues fitxes una amb amb solucions i un altre sense.
gmaca2.swf
gmaca2.swfMÁQUINAS DE CALCULAR (MULTIPLICAR)11753 veces vistaPermite generar multitud de fichas de cálculo con sólo hacer clic al botón.
gmaca1.swf
gmaca1.swfMÀQUINES DE CALCULAR (sumes v. catalán)9539 veces vista
gcnumrom1_auto.swf
gcnumrom1_auto.swfNUMEROS ROMANOS EJERCICIOS DE CONVERSIÓN10878 veces vista
gperc1c.swf
gperc1c.swfPORCENTAJE DE UNA CANTIDAD11378 veces vista
ejer_sum1c.swf
ejer_sum1c.swfSUMAS13232 veces vistaPermite imprimir dos fichas una con las soluciones y otra sin ellas. También para generar rápidamente operaciones de suma en las pizarras digitales.
ejer_res1c.swf
ejer_res1c.swfRESTAS13871 veces vista
ejer_mult1c.swf
ejer_mult1c.swfMULTIPLICACIONES15313 veces vista
ejer_mult.swf
ejer_mult.swfMULTIPLICACIONS10610 veces vista
ejer_gcomp10c.swf
ejer_gcomp10c.swfCONTAR HASTA 1012003 veces vista2 comentarios
ejer_div1c.swf
ejer_div1c.swfDIVISONES14270 veces vista4 comentarios
250 archivos en 5 página(s) 5